НАШАТА КОМПАНИЯ НАШИЯТ ПОДХОД ОСНОВНИ ЦЕННОСТИ ОСНОВНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ НАШИЯТ ЕКИП ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ
ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ
 

В момента ГЛОБАЛ АДВАЙЗЪРС АД работи по няколко проекта в различни държавни институции. Те са свързани предимно с консултиране изграждането и усъвършенстването на системи за управление и контрол в областта на управлението на програми, съфинансирани от ЕС.


Компания въведе нова система за управление на служители и експерти по проект, финансиран от ОП ,,Развитие на човешките ресурси“

Всяка една организация често среща трудности по отношение въвеждането и използването на нови подходи за управление и развитие на човешките ресурси. Процесът по разпределяне на задачи между служителите, лесно и бързо администриране на наличните записи и документи, както и оценката и мотивацията на персонала, са труден момент в управлението на всяка компания на пазара. В същото време добри идеи и ноу-хау за трансферирането на иновативни решения в посочените проблемни области могат да се идентифицират и трансферират от партньорски дружества и организации. ,,Глобал Адвайзърс“ АД в партньорство с чешкото дружество ,,Гарнетс Консултинг“ АД, посреща тези предизвикателства, реализирайки проект ,,Иновации в Глобал Адвайзърс“, финансиран от Оперативна програма ,,Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана  от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд, по процедура за подбор на проекти ,,Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“. Тази процедура цели да подобри междурегионалното и транснационалното сътрудничество между партньори от страни-членки на ЕС, чрез трансфер и въвеждане на социални иновации, добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми, изграждане на специфични умения за партньорство и др.
 Основният инструмент, който компанията създава в рамките на проекта въз основа на вътрешно и на партньора know-how, е софтуерна система за управление на собствените човешки ресурси и външните експерти, в комбинация със система за атестиране и мотивация на служителите. По време на проекта е осъществено и обучение за служители и експерти. Представени са добрите практики и резултатите постигнати от партньора при прилагането на новите методи за развитие на човешките ресурси и подобряване организацията на труд. Служителите са запознати с разработените методи за управление и развитие на човешките ресурси, които са утвърдени и въведени в компанията и са представени функционалностите на новата софтуерна система.
На проведена кръгла маса на 19.12.2018г. в ,,Гранд хотел‘‘ София, изпълнителният директор на ,,Глобал Адвайзърс“ АД, Тодор Тодоров коментира: ,,Когато на пазара има голяма конкуренция, оптимизирането на използваните ресурси в съчетание с грижа за ангажираните служители и експерти, като схеми за допълнителна мотивация и разширени възможности за съчетаване на личния и професионалния живот, може да се окажат ключови за успеха на компанията.‘‘www.eufunds.bg
Този документ е създаден по проект BG05M90P001-4.001-0090-С01 „Иновации в Глобал Адвайзърс, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, процедура за подбор на проекти ,,Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Глобал Адвайзърс“АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския Съюз и Управляващия Орган.
*************************************************


Кръгла маса за представяне на трансферираните и внедрени иновативни методи и създаване на партньорска мрежа

Компания ,,Глобал Адвайзърс“ АД, изпълняваща проект BG05M90P001-4.001-0090-С01
,,Иновации в ,,Глобал Адвайзърс“, финансиран по Оперативна програма ,,Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, организира кръгла маса за представяне на трансферираните и внедрени иновативни методи и създаване на партньорска мрежа в рамките на проекта.
Целта на кръглата маса е да се представят трансферираните и въведените в ,,Глобал Адвайзърс‘‘ АД иновативни практики, да се разпространят постигнатите резултати и добрите практики, както и да се създаде мрежа от партньори и възможност за обмен на добри практики и сътрудничество с цел разработване на инструменти за адаптиране и прилагането в България на добрите модели, използвани в ЕС, за развитие и управление на човешките ресурси в малки и средни предприятия.
Кръглата маса ще бъде проведена на дата 19.12.2018г. в ,,Гранд хотел София“, намиращ се на ул. ,,Ген. Гурко“ 1 от 13 часа.


www.eufunds.bg
Този документ е създаден по проект BG05M90P001-4.001-0090-С01 „Иновации в Глобал Адвайзърс, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, процедура за подбор на проекти ,,Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Глобал Адвайзърс“АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския Съюз и Управляващия Орган.

Създадено на : 14.12.2018г.

 

************************************************

,,Глобал Адвайзърс“ АД сключи договор за изпълнение на проект ,,Иновации в ,,Глобал Адвайзърс“, финансиран в рамките на Оперативна програма ,,Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. на стойност 146 650 лева, от които 139 317.50 европейско и 7 332.50 национално съфинансиране.

,,Глобал Адвайзърс“ АД сключи договор за изпълнение на проект ,,Иновации в ,,Глобал Адвайзърс“, финансиран в рамките на процедура чрез подбор на проекти ,,Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ по Оперативна програма ,,Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Целта на проекта е да се насърчи транснационалното сътрудничество за обмен на ноу-хау, трансфер и въвеждане на иновативни практики, допринасящи за развитието на човешките ресурси и подобряване организацията на труд в ,,Глобал Адвайзърс“ АД. Специфични цели на проекта са обмяна на опит с партньорската организация, адаптиране и въвеждане на иновативни практики за управление и развитие на човешките ресурси, повишаване капацитета на компанията, популяризиране на постигнатите резултати сред широк кръг от заинтересовани страни, създаване на устойчива партньорска транснационална мрежа за сътрудничество и осигуряване на възможности за обмен на добри практики и предприемане на съвместни мерки за решаване на съществуващите общи проблеми, свързани с развитието на човешките ресурси и подобряване организацията на труд. В рамките на проекта са планирани две работни посещения в партньорската организация в Прага, Чехия за обмяна на опит, адаптиране и валидиране на иновативни практики за развитие на човешките ресурси и подобряване организацията на труд, както и разработване на софтуерен инструмент, посредством който иновативните практики ще бъдат внедрени в Глобал Адвайзърс АД. Целевата група по проекта ще бъде обучена по нововъведените иновативни методи и използването на разработената софтуерна система, а трансферираните и въведени практики ще бъдат представени на кръгла маса с бизнес партньори на компанията, външни експерти и други заинтересовани страни. Продължителността на изпълнението на проекта е до 31.12.2018г. Партньор по проекта е чешкото дружество „Гарнетс Консултинг АД“. Този документ е създаден по проект BG05M90P001-4.001-0090-С01 „Иновации в Глобал Адвайзърс, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, процедура за подбор на проекти ,,Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Глобал Адвайзърс“АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския Съюз и Управляващия Орган. Създадено на : 20.09.2017 г.
 
Нашата визия. Нашата цел
Нашата амбиция е да се наложим като професионална, солидна и коректна компания, предоставяща качествени консултантски и одитни услуги на своите клиенти, осигурявайки им най-надеждните, ефективни и иновативни решения. Нашата цел е да създадем силна и авторитетна компания, с амбицията за по-нататъшна експанзия на националния пазар и международните пазари в сегмента на консултантските и одитните услуги.

Нашите основни ценности
Когато имате професионални отношения с нас, Вие работите с хора, които се интересуват от Вас и Вашия успех. Това е така, защото ние залагаме на нашите основни ценности – непроменящата се дефиниция на това „кои сме ние и на какво държим”; и нашите основни компетенции – непрекъснато развиване на нашите способности – в основата на всичко, което правим.