НАШАТА КОМПАНИЯ НАШИЯТ ПОДХОД ОСНОВНИ ЦЕННОСТИ ОСНОВНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ НАШИЯТ ЕКИП ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ
НАШИЯТ ЕКИП
 

Екипът на ГЛОБАЛ АДВАЙЗЪРС АД е съставен от множество експерти в различни области, притежаващи богат опит и експертиза за намиране на решения, в зависимост от потребностите на нашите клиенти.

Основните партньори в компанията са: 

Силвия Цанова е председател на съвета на директорите на ГЛОБАЛ АДВАЙЗЪРС АД. Тя е адвокат към Софийска адвокатска колегия. Притежава опит в управлението на публични инстутуции, ръководенето на международни проекти, прилагането на европейското законодателство и въвеждането на успешни практики в областите: управление на публични единици и социална политика. Като адвокат разработва и ръководи проект за създаването на мрежа от адвокати в цялата страна за реализирането на правно обслужване на публични институции, търговски дружества и неправителствени организации. През последните пет години заема позицията Заместник изпълнителен директор на Агенция за социално подпомагане /най-голямата изпълнителна агенция в страната с 300 териториални поделения и 5 008 служители/, като участва и в създаването й. През същия период е Старши програмен ръководител на проект по програма ФАР: BG 2003/004-937.01.04 “Подобряване качеството на живот на хората с ментални увреждания” и член на Управителните съвети на три проекта по програма ФАР. Има опит като ръководител и член на 14 работни групи за изготвяне проекти за изменение и допълнение, и подготовка на нови нормативни актове в областта на социалната политика. Опита и по прилагане на европейското законодателство и въвеждане на европейски практики е придобит чрез обмяна на опит и обучения в 15 страни-членки на ЕС.

Тодор Тодоров е изпълнителен директор и заместник - председател на Съвета на директорите на ГЛОБАЛ АДВАЙЗЪРС АД . Той е магистър по специалност „Финанси” и магистър по специалност „Минно инженерство”. Притежава Международен сертификат Certified Government Auditing Professional (CGAP) на The Institute of Internal Auditors Inc., USA. Притежава повече от 8 години опит в областта на одита и финансовия контрол, придобит в Министерство на финансите, както и по време на работата му като стажант-одитор в Европейска комисия, ГД „Регионална политика”, Звено I3 – Контрол и одит на ИСПА и Кохезионен фонд. Има над 10 години опит в областта на контрола, мониторинга и управлението на програми и проекти финансирани от ЕС. Има опит в извършване проверка и анализ на отчетите и обобщава финансовите данни, предоставяни от изпълнителните агенции по ИСПА/ Управляващите органи по Кохезионен фонд, наблюдение на изпълнението на проектите по програма ИСПА/ Кохезионен фонд, изготвяне на становища върху документи, свързани с програма ИСПА, в подготовката на годишните отчети на Националния фонд и на други отчети. Притежава опит в изпълнението на ангажименти за изграждане на системи за управление и контрол, ангажименти за управление на риска, както и разработване на методологии и изготвяне на работни документи (контролни листи, анкетни карти, въпросници и др.) във връзка с изпълнение на конкретни дейности . Участвал е при извършването на редица одити на системите за управление и контрол в организации от публичния сектор.

ГЛОБАЛ АДВАЙЗЪРС АД разполага също така с широка мрежа от експерти в различни сфери, които при необходимост могат да бъдат наемани за изпълнението на краткосрочни или дългосрочни ангажименти. Политика на компанията е да поддържа основно ядро от специалисти в основните си сфери на дейност, осигурявайки при необходимост допълнителна експертиза на проектен принцип при предоставянето на услуги, гарантирайки по този начин ефективни и ефикасни решения за своите клиенти.

 
Нашата визия. Нашата цел
Нашата амбиция е да се наложим като професионална, солидна и коректна компания, предоставяща качествени консултантски и одитни услуги на своите клиенти, осигурявайки им най-надеждните, ефективни и иновативни решения. Нашата цел е да създадем силна и авторитетна компания, с амбицията за по-нататъшна експанзия на националния пазар и международните пазари в сегмента на консултантските и одитните услуги.

Нашите основни ценности
Когато имате професионални отношения с нас, Вие работите с хора, които се интересуват от Вас и Вашия успех. Това е така, защото ние залагаме на нашите основни ценности – непроменящата се дефиниция на това „кои сме ние и на какво държим”; и нашите основни компетенции – непрекъснато развиване на нашите способности – в основата на всичко, което правим.